1. Bikram Mahajan, Xiaowei Yu, Wan Shou, Heng Pan*, Xian Huang*, "Mechanically Milled Irregular Zinc Nanoparticles for Printable Bioresorbable Electronics," Small, 2017. (*=Corresponding Author)(Featured in cover page)

                              

  2. Yicong Zhao, Xian Huang*," Mechanisms and Materials of Flexible and Stretchable Skin Sensors," Micromachines, 8(3), 69, 2017.